Slovensky Česky Deutsche 
Počet položiek: 0 0,00 €

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O DARČEKOVÉ SRDCE

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Vyhlasovateľom súťaže je KLEMART TRADING s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČO: 07083939 DIČ: CZ07083939 .
Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a vyhlasovateľom súťaže. Zapojením do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

B. PODMIENKY ÚČASTI
Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:
● vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže aspoň 18 rokov
● adresa pre doručovanie v Slovenskej republike alebo Českej republike
● poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov
● súťažiaci pred vstupom do súťaže musí byť vlastníkom osobného profilu na sociálnej sieti Facebook zriadeného v súlade s podmienkami siete Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php
● súhlas s týmito pravidlami súťaže a ich dodržiavanie
● dodržiavanie podmienok siete Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php

Doba trvania súťaže je od 28. 10. 2022 do 04. 11. 2022 do 23:59.

Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do súťaže jediným pokusom, a to prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti Facebook. V komentári môže označiť ľubovoľný počet svojich priateľov. V prípade odoslania viacerých komentárov jedným užívateľom sa na účely vyhodnotenia súťaže započíta ako platný iba ten, ktorý bol pridaný ako prvý. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora.

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY
Výherca súťaže bude vybraný žrebovaním zo všetkých komentárov pod súťažným príspevkom spĺňajúcimi všetky náležitosti uvedené v týchto pravidlách.

• Výherca dostane darčekové srdce s bublinkami Contraband mydlové ruže červená. Možnosť gravírovania veka sady je zadarmo https://sk.contraband.zone/darcekove-srdce-s-bublinkami-contraband-mydlove-ruze-cervena/

Súťažná úloha predstavuje splniť zadanie:

• Napísať do komentára pod príspevkom svoj tip na darčekový obsah srdca

 

Meno výhercu bude oznámené po skončení súťaže pod príspevkom so zadaním súťaže a zároveň v novom príspevku ohlasujúcom víťaza súťaže, v oboch prípadoch na facebookovej stránke https://www.facebook.com/sk.contraband.zone
Výherca bude kontaktovaný správou na jeho facebookový profil so žiadosťou o poskytnutie adresy dodania výhry. Pre prípadné upresnenie volajte na tel. (+420) 720 033 799.
Ak výherca nezareaguje do 11.11.2022 23:59 a neoznámi vyhlasovateľovi adresu dodania výhry, výhra prepadá vyhlasovateľovi súťaže. Výhra prepadá vyhlasovateľovi aj v prípade, že nebola dostatočne preukázaná totožnosť výhercu, alebo pokiaľ bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.
Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar.
V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky, alebo Českej republiky, hradí náklady na doručenie vyhlasovateľ.

D. PRÁVA NA POSKYTNUTÝ OBSAH
Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je autorom alebo na ktorého použitie v rámci súťaže je sám oprávnený a ku ktorému je oprávnený udeľovať licencie.
Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie a pod.) poskytuje súťažiaci vyhlasovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez množstevného obmedzenia, a to ku všetkým spôsobom použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravy, spracovanie vrátane prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do diela súborného, ako aj na to, aby vyhlasovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojim menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou podlicencie.
V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné písomnosti, podobizne, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy a pod., udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku vyhlasovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný súhlas s použitím prvkov osobnej povahy na marketingové účely vyhlasovateľa . V prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete bez toho, aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá vyhlasovateľovi v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.


E. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účasť v súťaži je možná len v prípade súhlasu súťažiaceho so spracovaním osobných údajov.
Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresa a emailová adresa, popr. telefónne číslo za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely vyhlasovateľa, tj za účelom ponúkania produktov a služieb a informovania o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu 3 rokov od ukončenia súťaže.
Správcom osobných údajov je vyhlasovateľ súťaže.
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom jednej z cien, súhlasí aj so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko v oznamovacích prostriedkoch, na Facebook stránkach a webových stránkach vyhlasovateľa. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účel vyššie uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb zaisťujúcich technickú stránku súťaže.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa, a ďalej práva podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., tj. právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť , zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je možné urobiť písomne na adrese vyhlasovateľa a je účinné okamihom doručenia vyhlasovateľovi. Odvolaním súhlasu zaniká účasť súťažiaceho v súťaži rovnako ako nárok na výhru.
Súťažiaci ďalej udeľuje súhlas s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený poskytnuté kontaktné údaje (teda napr. e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu) využiť na zasielanie obchodných ponúk a oznámení týkajúcich sa produktov, služieb, súťaží a ďalších ponúk vyhlasovateľa.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na správcu zaslaním dotazu na adresu info@contraband.zone alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

F. OSTATNÉ PODMIENKY
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť.
Pravidlá súťaže môžu byť v priebehu súťaže menené alebo doplňované.
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Vyhlasovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou.
Vyhlasovateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek v priebehu súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu vylúčiť súťažiaceho a zmazať jeho príspevky, a to pokiaľ súťažiaci porušia podmienky uvedené v týchto pravidlách, porušia podmienky spoločnosti Meta, prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook, alebo pokiaľ jeho konanie v rámci súťaže bude v rozpore s oprávnenými záujmami vyhlasovateľa, alebo iných súťažiacich, alebo bude v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či dobrými mravmi.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Meta prevádzkujúcu sociálnu sieť Facebook od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich.
Spoločnosť Meta neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.
Všetky otázky, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu vyhlasovateľa info@contraband.zone .
V Prahe dňa 28. 10. 2022

Potrebujete poradiť? PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O DARČEKOVÉ SRDCE

Vaše meno, priezvisko, firma
Váš email
Telefón
Vaša otázka
     Viac informácií
Viac informácií o spracovaní osobných údajov