Slovensky Česky Deutsche 
Počet položiek: 0 0,00 €

Spracovanie osobných údajov

 
I. Ochrana osobných údajov

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, objednávky po telefóne alebo samotným používaním služieb užívateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

1.2 Prevádzkovateľ e-shopu je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Prevádzkovateľ e-shopu sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (fakturačné údaje, email, telefónne číslo). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom e-shopu a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa e-shopu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa e-shopu je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Prevádzkovateľ e-shopu pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje nie sú ukladané v 3. krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ e-shopu a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, ale nenesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

1.6 Prevádzkovateľ e-shopu ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom e-shopu a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

1.7 Užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa e-shopu prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany prevádzkovateľa e-shopu plniť.

1.10 Zo strany prevádzkovateľa e-shopu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Užívateľ záväzným potvrdením objednávky:

1.11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa e-shopu a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň

1.11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods. 7.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo užívateľ sa zasielam informácií podľa ods. 7.4.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.

1.11.3 Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na adrese info@contraband.zone

1.12 Prevádzkovateľ e-shopu používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.